VerksamhetsidÉ

VerksamhetsidÉ för Prodab

Prodabs syfte är att producera efterfrågade varor och tjänster, att samarbeta och skapa arbeten åt människor med funktionshinder men även människor utan funktionshinder. Att ha ett fungerande samarbete med arbetsförmedlingen gällande utvärderingar av praktikanter.

Historia

Prodab AB startades 2008 genom en avknoppning från Samhalls verksamhet.Företaget drivs idag i privat regi och återfinns i Habo cirka två mil norr om jönköping. Vi har under en fyraårsperiod vuxit från 14 kollektivanställda till 26.
Detta har också medfört att vi från starten fördubblat vår produktions och lageryta som idag är 2400 kvm.

GrundlÄggande vÄrderingar

Ett arbete inom Prodab innebär ett anställningsförhållande med avtalsenlig lön. Den anställde ska känna gemenskap och delaktighet i verksamheten samt ha möjlighet att påverka sin egen arbetssituation samt bli bekräftad utifrån sina egna förutsättningar. Prodab ska som företag främja mångfald.

PersonalidÉ

Anställda på Prodab ska bidra till sin egen och verksamhetens utveckling genom idéer och initiativ till förbättringar, man skall även visa respekt för och ödmjukhet till varandra. Genomförande av verksamhetsidén förutsätter motiverade och engagerade anställda. En förutsättning för delaktighet och helhetssyn är tillgänglighet både när det gäller arbetsmiljö samt information och kommunikation.

Personalutveckling

Personalutvecklingen utgår från medarbetarnas, kundernas och verksamhetens behov. Arbetsuppläggningen ska ge den anställde möjlighet att utveckla sin kompetens samt genom det dagliga arbetet bidra till att nå verksamhetens affärsmässiga och ekonomiska mål.

Kvalitet-LeveranssÄkerhet-MiljÖ

Varor och tjänster ska levereras i rätt tid och till rätt kvalitet enligt avtalade villkor. Prodab är känt och respekterat för hög kvalitet och korta leveranstider. Prodab ska arbeta för ständiga förbättringar i miljöarbetet.


Image: FreeDigitalPhotos.net